Reglementen 2019:
 
 •  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden. Het lidmaatschap start op de datum die vermeldt staat op het inschrijfformulier. Op deze datum        begint ook uw betalingsverplichting.
 
 •  Opzegging dient persoonlijk, voor de 25e van de kalendermaand, na ondertekening van het uitschrijf formulier en inlevering van de lidmaatschapskaart, aan de            balie/administratie te geschieden, anders blijft de betalingsverplichting van kracht. Uitschrijvingen die per email of per telefoon geschieden worden niet                          geaccepteerd!
 
 •  FittClub Diemen crediteert geen enkele vorm van betaling of abonnement. Bij het niet consumeren van de (privé) lessen binnen de afgesproken tijd (Privé lessen        10 weken) (10 rittenkaart 3 maanden) komen deze lessen te vervallen zonder terug gave van gelden of compensatie hiervan.
 
 • FittClub Diemen hanteert een boete bedrag van €5,- per uitgevoerde incasso, als er niet van uw rekening geïncasseerd kan worden. Ongeacht de reden hiervan!         Contante betalingen dienen voor de 15e van de kalender maand te geschieden, bij te late betalingen berekent FittClub Diemen € 5,- administratiekosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 •  FittClub Diemen hanteert geen stop regeling, alleen in geval van langdurige ziekte of blessure, op vertoon van een doktersverklaring.
 
 •  FittClub Diemen hanteert een zomerrooster en is in de zomervakantie en kerstvakantie één week gesloten. Deze vakantieperiode wordt niet verrekend met de              contributie.
 
 •  FittClub Diemen behoudt zich het recht, inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van reden, waardoor er geen lidmaatschap tot stand komt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 •  Aanmelding van minderjarige leden(tot 16 jaar) dient te geschieden door één van beide ouders of voogd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 •  FittClub Diemen aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid aangaande de gezondheid of schade en verlies van waardevolle spullen van haar leden.
 
 •  De tarieven die FittClub Diemen hanteert, staan vermeld op de contributielijst en op het inschrijfformulier waarvan het lid verklaart, middels ondertekening, kennis        te hebben genomen en die onderdeel uitmaken van het reglement.
 
 •  FittClub Diemen behoudt het recht, indien zij dit nodig acht, tarieven en reglementen aan te passen c.q. te wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 •  Tariefaanpassingen en wijzigingen in de reglementen geeft het lid geen recht of reden om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen.
 
 •  Wanneer u komt trainen, bent u verplicht uw clubpas te scannen bij de receptie. Bij verlies of beschadiging van de clubpas dient u een nieuwe te kopen voor                 € 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 •  FittClub Diemen behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren bij het verstoren hiervan of te laat komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 •  In de kracht- en conditiegedeelte zijn binnen (schone)gympen verplicht. In het vechtsportgedeelte zijn (sport)schoenen niet toegestaan. I.v.m. de hygiëne is                  verplicht een handdoek te gebruiken bij alle groepslessen en het vrij trainen. Als drank is, tijdens de lessen, alleen  water toegestaan.

     B.v.d.